HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

0

Chín chữ cù lao

Khơi nguồn pháp Vu-lan duyên khởi, đáp lời thỉnh cầu của Tôn giả Mục Kiền Liên, vị đại đệ tử…