HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

0

Dạy Phật pháp cho trẻ em

Người tu học Phật không chỉ hướng đến mục đích giải thoát cá nhân mà còn phát nguyện duy trì…